Studio

Queen Studio

rh3-1rh3-2rh3-5rh2-3

 

King Studio

 rh K-1rh K-2rh K-4rh2-4